Japan 2017: Ginkaku-ji / The Silver Pavilion + Philosopher’s Path, Kyoto

Ginkaku-ji¬†Temple, a Zen temple, was established in 1482 by Ashikaga Yoshimasa, the eighth Muromachi Shogunate. Yoshimasa¬†built Villa Higashiyama den to spend his retired life. Continue reading Japan 2017: Ginkaku-ji / The Silver Pavilion + Philosopher’s Path, Kyoto